SOCIALNO ZAGOVORNIŠTVO ZA ŽRTVE NASILJA


Program je namenjen odraslim in mladoletnim žrtvam nasilja. Njihove stiske so pogosto še večje zaradi nerazumevanja ali slabega poznavanja problematike nasilja s strani strokovnjakov in strokovnjakinj v različnih organizacijah ter slabega medinstitucionalnega povezovanja in sodelovanja. Posledica nepoznavanja problematike nasilja pogosto pripelje do minimaliziranja ali zanikanja izkušenj v zvezi z nasiljem. Kadar žrtve v svoji stiski niso slišane in upoštevane, je veliko manjša verjetnost, da bo za njihovo varnost poskrbljeno.

 

Socialno zagovorništvo v primerih nasilja izvajajo za to usposobljene svetovalke društva. Pri tem uporabnice in uporabnike spodbujajo, da v čim večji meri same/i poskrbijo za svojo varnost, zagovarjanje svojih pravic in zbiranje informacij, saj jim to daje večji občutek moči in obvladovanja situacije. V primerih, ko uporabnica ali uporabnik tega ne zmore, svetovalka pomaga v skladu z njenimi/njegovimi željami in interesi. V situacijah, ko gre za ogroženost mladoletne osebe ali osebe, ki iz različnih razlogov (hendikep ...) ne more sama izvesti ukrepov za svojo zaščito, svetovalka opravlja naloge socialnega zagovorništva po svoji presoji, v skladu z načeli Društva za nenasilno komunikacijo.


Svetovalka v okviru socialnega zagovorništva v primerih nasilja:

  • Vzpostavlja sodelovanje s centri za socialno delo, šolami, vrtci, varnimi hišami, materinskimi domovi, kriznimi centri, domovi za starejše in drugimi organizacijami in institucijami.
  • Opozarja osebe, ki v drugih institucijah in organizacijah delajo z žrtvijo nasilja  na posebnosti in značilnosti situacij v primerih nasilja, jim predstavi specifike nasilja v družini in jih spodbuja, da to upoštevajo pri nadaljnjih postopkih. Pomaga pri organiziranju umika žrtve nasilja in njenih otrok iz okolja, v katerem doživlja nasilje.
  • Z organizacijami in institucijami, ki sodelujejo z žrtvijo, se dogovori, da so obravnave in drugi postopki izvedeni na način, ki uporabnici ali uporabniku olajša sodelovanje v postopku.
  • Spremlja uporabnico ali uporabnika pri stikih z drugimi organizacijami, pri ustnih obravnavah in timskih sestankih.
  • Žrtvam nasilja pomaga pri pridobivanju pravnih informacij in organiziranju pravne pomoči, če tega zaradi različnih razlogov ne more storiti sama.
  • Prijavlja nasilje na center za socialno delo ali policijo in daje pisne ali ustne pobude na centre za socialno delo, tožilstva in sodišča, da organizirajo krizne time, pospešijo postopke, preučijo dodatne informacije.
  • Piše ali pomaga pri pisanju pritožb na zapisnike, v katerih so zanemarjena ali nekorektno zavedena stališča oziroma besede uporabnice ali uporabnika.
  • Piše ali pomaga pri pisanju pritožb na ravnanje strokovnih delavk in delavcev pri delu z uporabnicami in uporabniki.
  • Opozarja ministrstva, Urad varuha človekovih pravic in druge službe na sistemske pomanjkljivosti pri reševanju posameznega primera nasilja.


Program je brezplačen.
 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg