LJUBLJANA
Linhartova cesta 13, Ljubljana
Tel: 01 4344 822, 031 770 120,
051 332 776, 030 423 424
Fax: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Vojkovo nabrežje 10, Koper
Tel: 05 6393 170, 031 546 098
Fax: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net

SLOVENSKA ZAKONODAJA

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)

 

Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini

 

Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini

 

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno - izobraževalne zavode

 

Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti

 

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009 - 2014

 


Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)


Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju

 


Kazenski zakonik (KZ-1)

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

 

Pravilnik o izvrševanju varstvenega nadzorstva

Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)

Zakon o prekrških (ZP-1)

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)


Družinski zakonik (DZ)

Zakon o partnerski zvezi (ZPZ)


Zakon o pravdnem postopku (ZPP)

Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOŽKD)

Obligacijski zakonik (OZ)

Stvarnopravni zakonik (SPZ)

Stanovanjski zakon (SZ-1)


Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020

 

 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)

Zakon  o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) -

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zakon o tujcih (ZTuj-2)

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO)

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)


Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških (2005 - 2013)MEDNARODNI DOKUMENTI
Organizacija združenih narodov (OZN)
Splošna deklaracija človekovih pravic

Konvencija ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW)

Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih  pravicah

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah

Konvencija o otrokovih pravicah

Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu

Deklaracija ZN o odpravi nasilja nad ženskami

Poročila Republike Slovenije odborom Združenih narodov o uresničevanju določil konvencij ZN


Svet Evrope
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulska konvencija)

Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (Lanzarotska konvencija)

Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi

Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Evropska socialna listina


Evropska unija (EU)
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2009 o odpravi nasilja nad ženskami


ODLOČITVE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Zbirka primerov s kratkimi opisiOSTALI DOKUMENTI

Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih


Poročilo o nacionalni raziskavi o nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih

Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava, Rezultati na kratko

Delovno gradivo za smernice strokovne obravnave otroka, ki doživlja zanemarjanje in nasilje


Strokovna izhodišča za delo z odraslimi žrtvami nasilja v družini

Nacionalni načrt dela proti nasilju nad ženskami

Analiza stanja. Podlaga za resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških (2005-2013)

Spletna raziskava o kaznivih dejanjih iz sovraštva in diskriminaciji zoper pripadnice in pripadnike LGBT populacije (Agencija EU za temeljne pravice)

 

Splošna priporočila Odbora za odpravo diskriminacije žensk

Študija generalnega sekretarja Združenih narodov o nasilju nad otroki

Posebna poročevalka Združenih narodov za nasilje nad ženskami

Pekinška deklaracija in Izhodišča za ukrepanje

Nairobijske dolgoročne strategije za izboljšanje položaja žensk 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg